Danh bạ web

Tiết kiệm năng lượng.com.vn

Trang thông tin dự án

Tiếng Việt tietkiemnangluong.com.vn (Tiếng Anh)

Trang thông tin chính thức của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thông tin tổng quan, các văn bản pháp luật có liên quan, tin tức và các bài viết về tiết kiệm năng lượng trên toàn quốc. Thông tin về chương trình Dán nhãn TKNL đối với các sản phẩm điện.