Danh bạ web

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Tiếng Việt quangninh.gov.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu tổng quan, bộ máy tổ chức tỉnh. Tin tức, sự kiện trong tỉnh, trong nước, quốc tế. Thông tin, định hướng phát triển kinh tế, xã hội. Chuyên mục dành cho người dân, nhà đầu tư, du khách. Dịch vụ công trực tuyến.