Danh bạ web

Microsoft.com

Tập đoàn công nghệ thông tin

Tiếng Việt www.microsoft.com/vi-vn (Tiếng Anh)

Phát triển các sản phẩm phần mềm và giải pháp: hệ điều hành cho máy tính, ứng dụng văn phòng, ứng dụng web, ứng dụng di động... Danh mục sản phẩm. Hỗ trợ kỹ thuật - hỏi đáp và mục tải phần mềm.