Danh bạ web

Đảng Cộng sản.vn

Tiếng Việt www.dangcongsan.vn (Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp)

Cung cấp thông tin thời sự các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại, khoa giáo, thể thao, văn học nghệ thuật, quốc tế... các hoạt động của Đảng - Nhà nước, của người Việt khắp năm châu. Bài bình luận những sự kiện đang diễn ra trên toàn thế giới.