Danh bạ web

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Tiếng Việt www.mpi.gov.vn (Tiếng Anh)

Chức năng nhiệm vụ, nhân sự và hoạt động của lãnh đạo Bộ. Tin kinh tế trong nước, hội nhập quốc tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Mục Tham vấn cơ chế chính sách. Tin Video: Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời, Bộ trưởng trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội.