Danh bạ web

EcoSys.gov.vn

Hệ thống chứng nhận xuất xứ điện tử

Tiếng Việt ecosys.gov.vn

Dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thương mại - quản lý và cấp giấy chứng nhận xuất xứ. Cung cấp thông tin và tải về các văn bản pháp quy về C/O. Danh sách các tổ chức cấp C/O và các doanh nghiệp đã được cấp C/O điện tử. Hướng dẫn đăng kí sử dụng hệ thống.