Danh bạ web

Kết cấu.com

Cộng đồng kỹ sư

Tiếng Việt www.ketcau.com

Diễn đàn của kỹ sư kết cấu công trình, địa kỹ thuật Việt Nam, trao đổi và thảo luận các vấn đề chuyên ngành thiết kế - xây dựng. Tổng hợp văn bản pháp luật và quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng. Thông báo và hướng dẫn đăng ký thành viên.