Danh bạ web

Bộ Y tế Việt Nam

Tiếng Việt www.moh.gov.vn (Tiếng Anh)

Chính sách, hoạt động y tế chuyên ngành. Chương trình y tế cộng đồng, y học quốc tế. Cơ cấu tổ chức Bộ, các cục ,sở y tế địa phương. Văn bản, quy định, hành chính điện tử. Diễn đàn y tế, hỏi đáp trực tuyến.