Danh bạ web

Niên giám nông nghiệp.vn

Tiếng Việt www.niengiamnongnghiep.vn

Niên giám danh bạ nông nghiệp Việt Nam, tổng hợp và hỗ trợ tìm kiếm website doanh nghiệp theo các ngành kinh doanh: đất đai, công nghệ, giống, trồng trọt...Các thông tin mua, bán, dịch vụ, hợp tác đầu tư, cách thức đăng nhập.