Danh bạ web

Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Tiếng Việt www.hcmulaw.edu.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu chung về trường, các chương trình, bậc đào tạo. Tin tức hoạt động của các Khoa, Viện, Phòng, Trung tâm, tổ chức đoàn thể. Tạp chí khoa học. Chuyên mục dành cho sinh viên. Văn bản nhà trường.