Danh bạ web

GI - POSCIS.org.vn

BQL các dự án Hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh tra

Tiếng Việt gi-poscis.org.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu chung, mục tiêu hoạt động, bộ máy tổ chức. Thư viện văn bản hướng dẫn và báo cáo kết quả hoạt động. Thông báo mời thầu và tin, hình ảnh hoạt động.