Danh bạ web

Chứng khoán FPT

Tiếng Việt www.fpts.com.vn (Tiếng Anh)

Thành viên của tập đoàn FPT. Giới thiệu dịch vụ chứng khoán trực tuyến: EzCustody, EzOddlot, EzTransfer. Tiện ích quản lý cổ đông, mở tài khoản, đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Tin thị trường chứng khoán, hàng hóa, tài chính – ngân hàng, bất động sản.