Danh bạ web

Sở Xây dựng Hà Nội

Tiếng Việt www.soxaydung.hanoi.gov.vn

Thông tin về quy hoạch xây dựng trên địa bàn Hà Nội. Chuyên mục kinh tế xây dựng, nghiên cứu khoa học trong ngành xây dựng.