Danh bạ web

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tiếng Việt www.monre.gov.vn (Tiếng Anh)

Quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, địa chất môi trường, khí tượng, thuỷ văn, đo đạc bản đồ biển và hải đảo. Tin môi trường, khí tượng thủy văn, tài nguyên đất – nước – biển. Góp ý Dự thảo Luật Đất đai. Tư vấn pháp luật.