Danh bạ web

LinkedIn.com

Mạng xã hội nghề nghiệp (en)

Tiếng Anh www.linkedin.com

Cộng đồng kết nối định hướng kinh doanh và việc làm được thành lập bởi Reid Hoffman. Chia sẻ thông tin về công việc, thiết lập mạng lưới việc làm – tuyển dụng, chia sẻ ý kiến và hỗ trợ giải quyết các vấn đề nghề nghiệp.