Danh bạ web

iDoc.vn

Thư viện tài liệu và sách

Tiếng Việt idoc.vn

Tổng hợp tài liệu, luận văn tốt nghiệp và báo cáo chuyên ngành thuộc các lĩnh vực: kinh tế, xây dựng, công nghệ thông tinh, môi trường... và sách ebook, sách nói các thể loại. Các quy định chia sẻ, bán và tải về tài liệu có tính phí, hoặc đọc trực tuyến.