Danh bạ web

Viện Khí tượng Thủy văn (en)

Tiếng Việt www.imh.ac.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu Viện, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, hoạt động hợp tác quốc tế và các đề tài - dự án nghiên cứu khí hậu. Thông tin đào tạo và thông báo - dự báo khí hậu.