Danh bạ web

Ban quản lý các KKT tỉnh Quảng Ninh

Tiếng Việt www.halonginvest.gov.vn (Tiếng Anh, Tiếng Trung)

Giới thiệu chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban và của các đơn vị trong Ban. Tin tức hoạt động của ban quản lý, của các khu công nghiệp. Thông tin hướng dẫn đầu tư, lợi thế đầu tư, ưu đãi đầu tư. Báo cáo của doanh nghiệp.