Danh bạ web

Chính phủ.vn

Cổng thông tin điện tử

Tiếng Việt www.chinhphu.vn (Tiếng Anh)

Cổng thông tin điện tử của Chính phủ: tin tức hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành, địa phương. Giới thiệu hiến pháp, các văn bản pháp luật. Mục Thư điện tử công vụ Chính phủ, Chính phủ với người nước ngoài. Clip Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời.