Danh bạ web
 • Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn

  www.quynhon.gov.vn

  Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển, địa lý - tự nhiên - tài nguyên, cơ sở hạ tầng, bảo tàng - thư viện, di tích, danh thắng, các cơ sở tôn giáo, khách sạn, danh bạ doanh nghiệp...trên địa bản thành phố. Thông tin tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội, hệ thống văn bản, hành chính công và tra cứu hồ trực tuyến.

  Categories:

  Tổ chức chính phủ, Cổng thông tin
  TP. Quy Nhơn