Danh bạ web
  • VKS Cần Thơ.vn

    vkscantho.vn

    Giới thiệu cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, các Phòng nghiệp vụ của Viện. Thông tin chỉ đạo, nghiên cứu trao đổi, công tác xây dựng ngành, học tập và làm theo lời Bác. Thông báo lịch xét xử. Hệ thống văn bản, tài liệu luật.

  • Công báo Thành phố Cần Thơ

    congbao.cantho.gov.vn

    Đăng tải các văn bản pháp luật chính thức của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện trực thuộc theo quy định. Tổng tập công báo. Hệ thống website công báo. Chức năng tra cứu nhanh văn bản.